Od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Do dyspozycji jest w tym naborze 866,2 mln zł. 
czwartek, 30 marzec 2017 16:48

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE odbyło się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie prowadził pełnomocnik rządu do spraw kształtowania ustroju rolnego, sekretarz stanu Zbigniew Babalski.  
wtorek, 21 marzec 2017 15:16

Szanowni Państwo

piszę do Państwa z rekomendacji stowarzyszenia hodowców trzody chlewnej POLSUS.
Komunikat Prezesa ARiMR z 6 marca 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 30 września - 28 listopada 2016 r.
Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w naborze przeprowadzonym w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.
Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie pozwoleńministra właściwego do spraw rolnictwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r.,poz. 625)
Strona 3 z 16